Umowa licencyjna użytkownika końcowego oprogramowania mediately
(„EULA”)

WAŻNE UWAGI
PRZEDSTAWIAMY UMOWĘ LICENCYJNĄ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA MEDIATELY. PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEGO PRODUKTU OPROGRAMOWANIA.

Umowa licencyjna użytkownika końcowego („EULA”) jest umową prawną pomiędzy użytkownikiem (osobą fizyczną lub pojedynczym podmiotem) a firmą Modra Jagoda d.o.o., spółką zarejestrowaną w Słowenii pod numerem firmy: 6071805000, z adresem służbowym Cigaletova ulica 9, 1000 Ljubljana („Licencjodawca”, „my”), na produkt oprogramowania Licencjodawcy – oprogramowanie użytkowe Mediately („PRODUKT OPROGRAMOWANIA”). PRODUKT OPROGRAMOWANIA obejmuje wszystkie związane z nim składniki oprogramowania, media, materiały drukowane oraz dokumentację „online” lub elektroniczną, jeśli i kiedy zostanie nam udostępniona. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej umowy EULA, nie instaluj ani nie używaj PRODUKTU OPROGRAMOWANIA.

JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY EULA, MUSISZ NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ UŻYTKOWANIA I ODINSTALOWAĆ TEN PRODUKT OPROGRAMOWANIA.

Udzielenie licencji

1.1. Udzielamy Ci licencji na użytkowanie PRODUKTU OPROGRAMOWANIA na podstawie niniejszej umowy EULA. Nie sprzedajemy PRODUKTU OPROGRAMOWANIA na wyłączność. Przez cały czas pozostajemy właścicielami PRODUKTU OPROGRAMOWANIA.

1.2 PRODUKT OPROGRAMOWANIA jest licencjonowany w następujący sposób:

(a) Wymagania dotyczące użytkowania: Części tego PRODUKTU OPROGRAMOWANIA są przeznaczone do użytku wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny. Aby uzyskać dostęp do tych części PRODUKTU OPROGRAMOWANIA i korzystać z nich, należy być upoważnionym do przepisywania leków na receptę.
(b) Instalacja i użytkowanie: Pod warunkiem przestrzegania przez użytkownika niniejszych Warunków (w tym wszelkich innych obowiązujących warunków), Licencjodawca udziela użytkownikowi licencji na instalację i użytkowanie kopii PRODUKTU OPROGRAMOWANIA na urządzeniu mobilnym. Licencja ta jest niewyłączna i niezbywalna. Niniejsza Licencja nie przyznaje żadnych praw do uzyskania przyszłych uaktualnień, aktualizacji lub dodatków PRODUKTU OPROGRAMOWANIA. Jeżeli jednak zostaną uzyskane uaktualnienia, aktualizacje lub dodatki do PRODUKTU OPROGRAMOWANIA, korzystanie z takich uaktualnień lub aktualizacji podlega niniejszej umowie EULA oraz wszelkim zmianom do niej, chyba że uaktualnieniom, aktualizacjom lub dodatkom towarzyszą inne warunki, w którym to przypadku warunki mają one zastosowanie.

2. Konto członka / hasło i bezpieczeństwo

2.1 Aby móc korzystać z dowolnej wersji PRODUKTU OPROGRAMOWANIA, należy ukończyć proces rejestracji. Rejestrację uważa się za zakończoną, jeśli podasz nam aktualne, kompletne i dokładne informacje, zgodnie z wymogami formularza rejestracyjnego. Wybierasz również hasło i nazwę użytkownika i ponosisz całkowitą odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego hasła i danych konta. Ponadto ponosisz całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane w ramach Twojego konta. Zobowiązujesz się do natychmiastowego powiadomienia nas w przypadku jakichkolwiek nieautoryzowanych działań na Twoim koncie lub w przypadku jakiegokolwiek naruszenia bezpieczeństwa, w przeciwnym razie możemy pociągnąć Cię do odpowiedzialności za straty poniesione przez nas z powodu wykorzystania Twojego konta przez inną osobę.

3. Wersje PRODUKTU OPROGRAMOWANIA

3.1 Po pomyślnym zakończeniu rejestracji możesz wybrać jedną z dwóch wersji PRODUKTU OPROGRAMOWANIA, a mianowicie:

(a) bezpłatna wersja PRODUKTU OPROGRAMOWANIA;
(b) płatna wersja PRODUKTU OPROGRAMOWANIA („Mediately PRO”), która oferuje dostęp do dodatkowych funkcji PRODUKTU OPROGRAMOWANIA, niedostępnych w wersji bezpłatnej.

4. Subskrypcja próbna

4.1 Istnieje możliwość bezpłatnego, niezobowiązującego siedmiodniowego dostępu próbnego do wersji Mediately PRO.

4.2 Jeżeli zdecydujesz się skorzystać z siedmiodniowego próbnego dostępu do wersji Mediately PRO, wszystkie korzyści płynące z Mediately PRO będą dostępne dla Ciebie do momentu zakończenia bezpłatnego okresu próbnego, kiedy to możesz, jeżeli tak zdecydujesz, rozpocząć płatną subskrypcję i kontynuować korzystanie ze wszystkich funkcji Mediately PRO. 

4.3 Chociaż nie zostaniesz obciążony(-a) kosztami bezpłatnego okresu próbnego, po jego zakończeniu plan subskrypcji zostanie, po wcześniejszym powiadomieniu, automatycznie podniesiony do płatnej (miesięcznie lub rocznie) subskrypcji Mediately PRO, chyba że anulujesz swoją subskrypcję na dwadzieścia cztery (24) godziny przed zakończeniem bezpłatnego okresu próbnego. W celu uzyskania dostępu do wersji próbnej wymagana jest ważna karta kredytowa.

5. Sposób płatności

5.1 Mediately PRO można zakupić w PRODUKCIE OPROGRAMOWANIA w każdym momencie. W celu uiszczenia opłat za subskrypcję wymagana jest ważna karta kredytowa. Aktualne ceny i oferty znajdują się zarówno w sklepie z aplikacjami dostawcy sklepu z aplikacjami, z którego platformy pobrano PRODUKT OPROGRAMOWANY, jak i w PRODUKCIE OPROGRAMOWANIA, otwierając zakładkę Ustawienia PRODUKTU OPROGRAMOWANIA i wybierając opcję Subskrypcja Mediately PRO, w której możesz również wybrać miesięczny lub roczny plan subskrypcji.

5.2 Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że wszystkie procesy rozliczeniowe i transakcyjne są obsługiwane przez dostawcę sklepu z aplikacjami, z którego platformy pobrano PRODUKT OPROGRAMOWANIA, i podlegają regulaminowa/umowie EULA dostawcy sklepu z aplikacjami. Jeśli masz jakiekolwiek problemy z płatnościami, musisz skontaktować się bezpośrednio z dostawcą sklepu z aplikacjami.

6. Wzrost opłat:

6.1 Zastrzegamy sobie prawo do podwyższenia opłat za wszelkie usługi, po uprzednim pisemnym powiadomieniu z trzydziestodniowym (30 dni) wyprzedzeniem, ze skutkiem od daty rozpoczęcia kolejnego okresu subskrypcji.

7. Odnowienie i anulowanie

7.1 Twoja subskrypcja Mediately PRO zostanie automatycznie odnowiona na koniec odpowiedniego (miesięcznego lub rocznego) okresu subskrypcji, chyba że anulujesz swoją płatną subskrypcję na dwadzieścia cztery (24) godziny przed końcem (bieżącego) okresu subskrypcji.

7.2 Płatną subskrypcję można anulować w zakładce Ustawienia PRODUKTU OPROGRAMOWANIA lub w sklepie z aplikacjami dostawcy, z którego platformy pobrano PRODUKT OPROGRAMOWANIA, w zależności od systemu operacyjnego. Więcej szczegółów znajduje się w instrukcjach dotyczących anulowania subskrypcji dla użytkowników systemu iOS oraz dla użytkowników systemu Android. Anulowanie subskrypcji stanie się skuteczne następnego dnia po ostatnim dniu bieżącego okresu subskrypcji, a użytkownik zostanie przeniesiony do bezpłatnej wersji PRODUKTU OPROGRAMOWANIA. Zwroty i kredyty są zapewniane przez Apple i Google, w zależności od ich warunków użytkowania. Przejście do bezpłatnej wersji aplikacji nie ma wpływu na dane użytkownika.

8. Prawa własności intelektualnej

8.1 Użytkownik potwierdza, że wszystkie prawa własności intelektualnej do PRODUKTU OPROGRAMOWANIA oraz wszystkie należące do niego dokumenty na całym świecie należą do Licencjodawcy, że prawa do PRODUKTU OPROGRAMOWANIA są licencjonowane (nie sprzedawane) użytkownikowi oraz że użytkownik nie ma żadnych praw do PRODUKTU OPROGRAMOWANIA poza prawem do korzystania z niego zgodnie z warunkami niniejszej umowy EULA.

8.2 Użytkownik potwierdza, że nie ma prawa do dostępu do kodu źródłowego Oprogramowania.

9. Opis innych praw i ograniczeń

9.1 Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszej umowie EULA lub dozwolonych przez jakiekolwiek prawo lokalne, użytkownik zobowiązuje się:

(a) nie kopiować PRODUKTU OPROGRAMOWANIA, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie kopiowanie jest związane z normalnym użytkowaniem PRODUKTU OPROGRAMOWANIA lub gdy jest to konieczne w celu wykonania kopii zapasowej lub zapewnienia bezpieczeństwa operacyjnego;
(b) nie wynajmować, nie wydzierżawiać, nie udzielać sublicencji, nie wypożyczać, nie tłumaczyć, nie łączyć, nie adaptować, nie zmieniać ani nie modyfikować PRODUKTU OPROGRAMOWANIA;
(c) nie dokonywać zmian ani modyfikacji całości lub jakiejkolwiek części PRODUKTU OPROGRAMOWANIA, ani nie zezwalać na łączenie PRODUKTU OPROGRAMOWANIA lub jego części z jakimikolwiek innymi programami, ani nie włączać ich do tych programów;
(d) nie dezasemblować, dekompilować, poddawać inżynierii wstecznej ani tworzyć dzieł pochodnych w oparciu o całość lub jakąkolwiek część PRODUKTU OPROGRAMOWANIA, ani nie próbować robić żadnych takich rzeczy, z wyjątkiem sytuacji, w której takie działania nie mogą być zabronione, ponieważ są niezbędne do osiągnięcia interoperacyjności PRODUKTU OPROGRAMOWANIA z innym programem oprogramowania, oraz pod warunkiem, że informacje uzyskane podczas takich działań:

(i) zostaną wykorzystane wyłącznie w celu osiągnięcia interoperacyjności PRODUKTU OPROGRAMOWANIA z innym programem oprogramowania; oraz
(ii) nie zostaną niepotrzebnie ujawnione lub przekazane bez naszej uprzedniej pisemnej zgody jakiejkolwiek osobie trzeciej; oraz
(iii) nie zostaną wykorzystane do tworzenia jakiegokolwiek oprogramowania, które jest w znacznym stopniu podobne do PRODUKTU OPROGRAMOWANIA;

(e) aby zapewnić, że PRODUKT OPROGRAMOWANIA będzie używany przez użytkownika zgodnie z warunkami niniejszej umowy EULA;
(f) aby umieścić informacje o naszych prawach autorskich na wszystkich całkowitych i częściowych kopiach PRODUKTU OPROGRAMOWANIA wykonanych przez użytkownika na jakimkolwiek nośniku;
(g) aby nie dostarczać ani w żaden inny sposób nie udostępniać PRODUKTU OPROGRAMOWANIA w całości lub w części (w tym między innymi listy programów, listy programów obiektowych i źródłowych, kodu obiektowego i źródłowego), w jakiejkolwiek formie jakiejkolwiek osobie innej niż użytkownik, bez uprzedniej pisemnej zgody z naszej strony;
(h) aby przestrzegać wszystkich obowiązujących praw i przepisów dotyczących kontroli technologii lub eksportu.

10. Usługi wsparcia

10.1 Licencjodawca może zapewnić użytkownikowi usługi wsparcia związane z PRODUKTEM OPROGRAMOWANIA („Usługi wsparcia”). Każdy dodatkowy kod oprogramowania dostarczony użytkownikowi w ramach Usług wsparcia będzie uważany za część PRODUKTU OPROGRAMOWANIA i będzie podlegał warunkom niniejszej umowy EULA.

11. Polityka prywatności

11.1 Wiemy, że Twoje dane osobowe są dla Ciebie ważne, więc są one ważne również dla nas. Korzystając z PRODUKTU OPROGRAMOWANIA, zgadzasz się również na przetwarzanie przez nas Twoich danych zgodnie z naszą Polityką prywatności, którą możesz przeczytać tutaj.

12. Rozwiązanie

12.1 Użytkownik zgadza się, że możemy, według własnego uznania, w dowolnym czasie, z dowolnego powodu lub bez powodu, rozwiązać niniejszą umowę EULA, w tym jeśli uznamy, że użytkownik naruszył lub działał niezgodnie z literą lub duchem niniejszej umowy EULA. Po rozwiązaniu umowy z jakiegokolwiek powodu:

(a) wszystkie prawa przyznane użytkownikowi na mocy niniejszej umowy EULA wygasają;
(b) użytkownik musi natychmiast zaprzestać wszelkich działań dozwolonych na mocy niniejszej EULA; oraz
(c) użytkownik musi natychmiast i na stałe usunąć PRODUKT OPROGRAMOWANIA z każdego urządzenia będącego w jego posiadaniu i natychmiast zniszczyć wszystkie kopie PRODUKTU OPROGRAMOWANIA znajdujące się w jego posiadaniu, pieczy lub kontroli, a w przypadku zniszczenia należy zaświadczyć nam, że zostało to wykonane.

12.2 Jeśli zakupiono subskrypcję Mediately PRO i niniejsza umowa EULA zostanie rozwiązana nie z Twojej winy, zwrócimy Ci proporcjonalną kwotę opłat za pomocą metody, którą.

13. Dokonano płatności.

13.1 PRODUKT OPROGRAMOWANIA może zawierać linki do innych, niezależnych stron internetowych, które nie są przez nas dostarczane. Takie niezależne strony nie są pod naszą kontrolą, a my nie jesteśmy odpowiedzialni za ich zawartość i politykę prywatności (jeśli taka istnieje), nie sprawdziliśmy jej i nie zatwierdziliśmy.

13.2 Należy dokonać własnej, niezależnej oceny, czy korzystać z takich niezależnych stron, w tym czy kupić jakiekolwiek produkty lub usługi na nich oferowane.

14. Brak gwarancji

14.1 Licencjodawca wyraźnie wyłącza wszelkie gwarancje dotyczące PRODUKTU OPROGRAMOWANIA. PRODUKT OPROGRAMOWANIA jest dostarczany w stanie „takim, jaki jest” bez jakichkolwiek gwarancji wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej, nienaruszalności lub przydatności do określonego celu. Licencjodawca nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub kompletność jakichkolwiek informacji, tekstu, grafiki, linków lub innych elementów zawartych w PRODUKCIE OPROGRAMOWANIA. Licencjodawca nie udziela żadnych gwarancji dotyczących jakichkolwiek szkód, które mogą być spowodowane przez przesłanie wirusa komputerowego, robaka, bomby czasowej, bomby logicznej lub innego programu komputerowego tego typu. Licencjodawca ponadto wyraźnie wyłącza wszelkie gwarancje lub oświadczenia wobec Autoryzowanych Użytkowników lub stron trzecich.

15. Ograniczenie odpowiedzialności

15.1 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że PRODUKT OPROGRAMOWANIA nie został opracowany w celu spełnienia indywidualnych wymagań użytkownika, w tym wszelkich szczególnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa cybernetycznego, którym użytkownik może podlegać na mocy prawa lub w inny sposób. Dlatego też użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że urządzenia i funkcje PRODUKTU OPROGRAMOWANIA spełniają jego wymagania. 

15.2 PRODUKT OPROGRAMOWANIA dostarczamy wyłącznie do użytku wewnętrznego przez użytkownika, a użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać Oprogramowania ani Dokumentów do jakichkolwiek celów odsprzedaży. 

15.3 Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika za jakiekolwiek straty lub szkody, czy to w związku z naruszeniem obowiązku ustawowego, czy też w inny sposób, nawet jeśli można je przewidzieć, powstałe na mocy lub w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z PRODUKTU OPROGRAMOWANIA. W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za:

(a) utratę zysków, sprzedaży, działalności lub przychodów;
(b) przerwę w prowadzeniu działalności gospodarczej;
(c) utratę przewidywanych oszczędności;
(d) utratę możliwości biznesowych, wartości firmy lub reputacji; lub
(e) jakiekolwiek pośrednie lub wtórne straty lub szkody.

15.4 Nie wyłączamy ani nie ograniczamy w żaden sposób naszej odpowiedzialności wobec użytkownika, jeśli byłoby to niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem naszych pracowników, agentów lub podwykonawców oraz za oszustwo lub fałszywe przedstawienie informacji.

16. Klauzula konsumencka

16.1 Jeśli jesteś konsumentem, czyli osobą fizyczną, która nabywa i/lub korzysta z naszych usług w celach niezwiązanych z działalnością zawodową lub zarobkową, klauzule 14 i 15 nie mają zastosowania, a zamiast nich obowiązują postanowienia artykułu 16.

16.2 Należy pamiętać, że nasz PRODUKT OPROGRAMOWANIA jest przeznaczony do domowego użytku osobistego. Użytkownik potwierdza, że nie będzie wykorzystywał PRODUKTU OPROGRAMOWANIA do celów komercyjnych lub biznesowych i że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika w przypadku utraty zysków, działalności gospodarczej, zawieszenia działalności gospodarczej lub utraty możliwości biznesowych.

16.3 Jeśli jesteś konsumentem, masz prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni. W tym przypadku nie jesteś zobowiązany(-a) do podania przyczyn swojej decyzji. Okres odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu zakupu subskrypcji Mediately Pro. Aby zażądać zwrotu pieniędzy, odwiedź stronę internetową platformy, na której dokonano zakupu. Jeśli dokonano zakupu za pośrednictwem systemu iOS, odwiedź stronę Apple tutaj. Jeśli dokonano zakupu za pośrednictwem systemu Android, odwiedź stronę Google tutaj

16.4 Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa o ochronie konsumentów, udzielamy Ci gwarancji zgodności naszego PRODUKTU OPROGRAMOWANIA i jego aktualizacji z subiektywnymi i obiektywnymi wymogami zgodności.

16.5 W przypadku jakichkolwiek niezgodności naszego PRODUKTU OPROGRAMOWANIA możesz złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres support@mediately.com. Procedura składania reklamacji jest poufna. Po złożeniu reklamacji w ciągu 10 dni roboczych wyślemy Ci potwierdzenie jej otrzymania i poinformujemy Cię o przewidywanym czasie trwania procedury reklamacyjnej. Będziemy Cię informować o przebiegu procesu.

16.6 Ustalimy, czy zgłoszone niezgodności istnieją i czy spełnione są wymagania, a następnie zaproponujemy Ci środki zaradcze w przypadku braku zgodności. Jeśli te warunki zostaną spełnione, możesz przede wszystkim zażądać od nas bezpłatnego przywrócenia PRODUKTU OPROGRAMOWANIA w rozsądnym czasie od otrzymania Twojego zawiadomienia. Jeśli przywrócenie PRODUKTU OPROGRAMOWANIA nie jest możliwe, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów masz prawo żądać częściowego lub całkowitego zwrotu pieniędzy oraz odszkodowania za poniesione szkody.

16.7 Pragniemy poinformować, że nie uznajemy żadnego podmiotu oferującego pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich. Jako dostawca zakupów online na terytorium Republiki Słowenii publikujemy elektroniczny link do platformy do rozwiązywania sporów konsumenckich online („platforma SPRS”), dostępny pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/odr.

17. Zastrzeżenie dotyczące ochrony zdrowia

17.1 OPROGRAMOWANIE jest przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych i
informacyjnych i nie stanowi porady medycznej ani profesjonalnej usługi. Informacje
uzyskane w wyniku korzystania z OPROGRAMOWANIA nie zastępują żadnej profesjonalnej
porady. Informacje uzyskane w wyniku korzystania z OPROGRAMOWANIA nie powinny być
wykorzystywane do diagnozowania lub leczenia problemów zdrowotnych i chorób.

18. Komunikacja między nami

18.1 Możemy w każdej chwili zaktualizować warunki niniejszej umowy EULA, informując o tym zgodnie z postanowieniem 18. Dalsze korzystanie z PRODUKTU OPROGRAMOWANIA po uznaniu, że otrzymałeś(-aś) i doręczyłeś(-aś) powiadomienie zgodnie z postanowieniem 18.2, będzie oznaczało, że akceptujesz warunki niniejszej umowy EULA w zmienionej formie. Jeżeli nie chcesz zaakceptować warunków umowy EULA (w zmienionej formie), musisz natychmiast zaprzestać używania i uzyskiwania dostępu do Oprogramowania i Dokumentu po domniemanym otrzymaniu i doręczeniu powiadomienia.

18.2 Jeśli będziemy musieli się z Tobą skontaktować, zrobimy to na adres e-mail podany przez Ciebie w ramach zamówienia lub rejestracji PRODUKTU OPROGRAMOWANIA.

19. Różne

19.1 Możemy przenieść nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy EULA na inną osobę, ale nie będzie to miało wpływu na prawa użytkownika ani nasze obowiązki wynikające z niniejszej umowy EULA.

19.2 Użytkownik może przenieść swoje prawa lub obowiązki wynikające z niniejszej umowy EULA na inną osobę tylko wtedy, gdy wyrazimy na to zgodę na piśmie.

19.3 Niniejsza umowa EULA oraz wszelkie dokumenty wyraźnie w niej wymienione stanowią całość porozumienia między nami oraz zastępują i wygaszają wszelkie wcześniejsze umowy, obietnice, zapewnienia, gwarancje, oświadczenia i porozumienia między nami, zarówno pisemne, jak i ustne, dotyczące jej przedmiotu. Wyrażasz zgodę, że nie będziesz mieć żadnych środków prawnych w odniesieniu do jakichkolwiek oświadczeń, reprezentacji, zapewnień lub gwarancji (niezależnie od tego, czy zostały one złożone przypadkowo czy przez zaniedbanie), które nie zostały określone w niniejszej umowie EULA lub w jakimkolwiek dokumencie wyraźnie w niej przywołanym. Zgadzasz się, że nie będziesz mieć żadnych roszczeń z tytułu przypadkowego lub niedbałego wprowadzenia w błąd lub niedbałego oświadczenia opartego na jakimkolwiek oświadczeniu w niniejszej Licencji lub jakimkolwiek dokumencie wyraźnie w niej przywołanym.

19.4 Jeżeli nie będziemy nalegać na wykonanie przez Ciebie któregokolwiek z Twoich obowiązków wynikających z niniejszej umowy EULA lub jeżeli nie będziemy egzekwować naszych praw wobec Ciebie, lub jeżeli będziemy zwlekać z wykonaniem tych obowiązków, nie będzie to oznaczało, że zrzekliśmy się naszych praw wobec Ciebie i nie będzie to oznaczało, że nie musisz wypełniać tych obowiązków. Jeśli odstąpimy od wykonania zobowiązania przez Ciebie, uczynimy to wyłącznie na piśmie i nie będzie to oznaczało, że automatycznie odstąpimy od wykonania każdego kolejnego zobowiązania przez Ciebie.

19.5 Każdy z warunków niniejszej umowy EULA działa oddzielnie. Jeśli jakikolwiek sąd lub właściwy organ uzna, że którykolwiek z nich jest niezgodny z prawem lub niewykonalny, pozostałe warunki pozostaną w pełnej mocy.

19.6 Niniejsza umowa EULA oraz wszelkie spory i roszczenia z niej wynikające podlegają prawu słoweńskiemu. Obie strony nieodwołalnie zgadzają się na wyłączną jurysdykcję sądów w Słowenii.

Ostatnia aktualizacja 22.11.2023 r.

Odkryj aplikację mobilną Mediately

Otrzymuj spersonalizowane treści, korzystaj z nich offline i ciesz się z lepszej obsługi.

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.