Vzdelávanie

Registráciou vstupujete do základného bezplatného tarifu. Vyberte si svoju špecializáciu a prezerajte si obsah prispôsobený vašim potrebám.
Zaregistrovať sa

Pre iné špecializácie

Článok
Nové

Inhibítory CDK4/6 v liečbe včasného karcinómu prsníka

Karcinóm prsníka je celosvetovo najčastejšie sa vyskytujúca malignita u žien a súčasne druhá najčastejšia príčina úmrtia v ženskej populácii. Najčastejším podtypom sú nádory s pozitívnou expresiou hormónových receptorov (HR+), tzv. luminálne nádory, ktoré predstavujú približne 75 %. Väčšina pacientov s včasným karcinómom prsníka s HR+ je vyliečená chirurgiou, rádioterapiou (RT) a chemoterapiou (CHT), ak je to indikované, s následnou adjuvantnou endokrinnou liečbou (ET). Stále však pretrváva riziko skorej aj neskorej recidívy HR+ EBC a toto riziko koreluje so štádiom a biologickým podtypom. Napriek pokroku dosiahnutému v súčasnej terapii, môže jedna pätina pacientok recidivovať počas prvých 10 rokov. Inhibítory cyklín-dependentných kináz zohrávajú kľúčovú úlohu v liečbe luminálnych/HER2 negatívnych nádorov prsníka, a to nielen v liečbe metastatického ochorenia,ale aj v adjuvantnej liečbe rizikových pacientok. Máme k dispozícii tri lieky: palbociklib, ribociklib a abemaciklib. Dva inhibítory CDK4/6 (ribociklib a abemaciklib) preukázali vysokú protinádorovú aktivitu v adjuvantnej liečbe s akceptovateľným profilom toxicity. Pacientom s HR+ EBC (s N+) s vysokým rizikom recidívy, schválenie abemaciclibu na základe štúdie monarchE ponúklo liečbu, ktorá môže zlepšiť ich dlhodobé prežívanie. Navyše máme k dispozícii aj pozitívne výsledky štúdie NATALEE s ribociklibom. Je však nutné jasne cieľom definovať skupinu pacientov, ktorí majú z liečby ciklibmi v adjuvancii najväčší prínos.

20 minút
2 kredity
Článok

Sekvenčná liečba schizofrénie

V rámci kurzu je predstavený vhodný prístup k dlhodobej liečbe a starostlivosti o chorých s diagnózou schizofrénie. Je zhrnutá psychopatológia ochorenia a jej vývoj v priebehu ochorenia. Prezentovaná odporúčaná prax sekvenčnej liečby má minimalizovať relapsy akútneho ochorenia a viesť k čo najlepšiemu zapojeniu chorých do ich bežného života.

25 minút
2 kredity

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používáame cookies Souúbory cookie nám pomáhajíú poskytovatť to neajlepšíie použiívatelľské prostřredíie na našich webových stránkáach. Používáaním našich stráneok souúhlasíte s používáaním cookies. Víiace o tom, jako používáame souúbory cookie, naleznájdete v našich Zásadách používáaníia souúborůov cookie.