Všetky nástroje
Klírens kreatinínu

Klírens kreatinínu

Pre zobrazenie výsledku odpovedzte na všetky otázky

Ďalšie informácie

Vytlačiť alebo uložiť ako PDF
Inštrukcie a referencie

Upozornenie

Tento nástroj je určený iba na vzdelávacie účely, pričom nepredstavuje odbornú lekársku pomoc a ani ju nenahrádza. Nemal by byť používaný na lekársku diagnostiku a/alebo liečbu.
Obecný opis
Vzorec pre výpočet clearance kreatinínu podľa Cockcrofta a Gaulta (C-G ClCr) je osvedčená metóda predikcie renálnych funkcií. Jeho zotrvanie v klinickej praxi viedlo k tomu, že bolo používanie vzorca zavedené aj vo farmakokinetických štúdiách a v návodoch pre dávkovanie liekov. Od svojho vzniku v roku 1976 bol vzorec overený v mnohých klinických štúdiách. Vzorec podľa Cockcrofta a Gaulta je hlavnou metódou predikcie renálnych funkcií používanou farmaceutickým priemyslom na stanovenie úprav dávkovania s ohľadom na renálne parametre. Kombinácia uznanej validity a úloha v dávkovaní u pacientov s renálnym postihnutím potvrdzuje užitočnosť zavedenia C-G ClCr vzorca do klinickej praxe.

Vzorec

CrCl = ((140 – vek) × hmotnosť × (1 pre mužov a 0,85 pre ženy))/(72 × kreatinín [mg/dl])

Referencie

Cockcroft DW, Gault MH. Prediction of creatinine clearance from serum creatinine. Nephron. 1976;16(1):31-41.

Verzia

5 (7.2.2)

O tomto nástroji

Testom klírensu kreatinínu sa na základe stanovenia množstva kreatinínu v moči a krvi kontroluje funkcia obličiek. Kreatinín je odpadový produkt, ktorý je zvyčajne filtrovaný z krvi obličkami. Abnormálna hladina kreatinínu môže byť znakom zlyhania obličiek. Najpresnejšou metódou stanovenia klírens kreatinínu sa ukázala byť Cockcroftova-Gaultova rovnica, ktorá so 40 % úpravou poskytuje najpresnejší odhad klírensu kreatinínu (často s presnosťou približne 5 ml/min). Cockcroftova-Gaultova rovnica klírensu kreatinínu (C-G ClCr) je osvedčená metóda, ktorá sa dlhodobo používa v klinickej praxi. Preadila sa aj vo farmakokinetických štúdiách a v usmerneniach pre dávkovanie liekov. Ochorenie obličiek býva nemé a u mnohých ľudí sa v počiatočných štádiách neprejavujú žiadne symptómy. Každý človek môže byť v určitom období svojho života ohrozený ochorením obličiek. U niektorých osôb je však riziko vyššie ako u iných. Môže to byť okrem iného v dôsledku cukrovky, hypertenzie či rodinnej anamnézy ochorenia obličiek. Príznaky spojené s vysokou hladinou kreatinínu môžu na druhej strane zahŕňať opuchy, nevoľnosť, únavu, zmeny vo frekvencii a vzhľade moču atď.

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používáame cookies Souúbory cookie nám pomáhajíú poskytovatť to neajlepšíie použiívatelľské prostřredíie na našich webových stránkáach. Používáaním našich stráneok souúhlasíte s používáaním cookies. Víiace o tom, jako používáame souúbory cookie, naleznájdete v našich Zásadách používáaníia souúborůov cookie.